Nazwa zadania: Adaptacji pomieszczeń szkolnych w Oporówku na żłobek

Data rozpoczęcia inwestycji: 21.07.2020r.

Data zakończenia inwestycji: 31.08.2020r.

Wykonawca: Przedsiębiorstwem Projektowo Budowlanym Alfred Klabik Żaneta Buzała, Frankowo 17, 64-113 Osieczna,

Koszt inwestycji:  197 347,30 zł

Informacje dodatkowe:

Inwestycja realizowana będzie w ramach projektu pn. „Żłobek w Gminie Krzemieniewo” dofinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 6.Rynek pracy, działanie: 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie: 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy
z powodu opieki nad małymi dziećmi, RPWP.06.04.01-30-0094/19