Nazwa zadania: Modernizacja i doposażenie boiska boiska i placu zabaw w Kociugach.

Data rozpoczęcia inwestycji:  2021r.

Data zakończenia inwestycji: 2021r.

Wykonawca: Sołectwo Kociugi

Dodatkowe informacje: Zadanie realizowane  ze środków z funduszu sołeckiego wsi Kociugi